Řešení sporů

Poskytujeme komplexní služby v oblasti sporné agendy. Zastupujeme klienty v soudních a rozhodčích řízeních, mezinárodních arbitrážích, v řízeních před Ústavním soudem ČR a rovněž při jednání o mimosoudním řešení sporů. Poskytujeme služby od úvodního stádia sporu, kdy analyzujeme fakta a s nimi související právní otázky, přes plánování procesní taktiky, podání návrhu na zahájení řízení až po zastupování před soudy a jinými orgány. Zastupujeme klienty též v exekučním řízení a v incidenčních sporech vyplývajících z insolvenčního řízení.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech řešení sporů

  • zpracovávání právní analýzy v oblasti právních sporů a doporučení procesní taktiky
  • příprava žaloby, návrhu na vydání platebního rozkazu, nebo návrhu na vydání předběžného opatření
  • zastupování v soudních, rozhodčích a arbitrážních řízeních
  • zastupování v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení u Nejvyššího soudu ČR
  • sepis návrhu na výkon rozhodnutí (exekuci) a zastupování ve vykonávacím (exekučním) řízení
  • spolupráce s exekutorskými úřady při vymáhání povinnosti

Zastupujeme klienty typicky v občanskoprávních a obchodních sporech, vč. sporů z duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, hospodářské soutěže, náhrady škody a bezdůvodného obohacení. Máme zkušenosti se spory v oblasti nemovitostí – spory o vlastnictví k nemovitostem, spory z nájmu, spory na vyklizení nemovitosti, spory ze smluv o dílo a ze záruk. Pravidelně zastupujeme klienty ve sporech, které jsou rozhodovány jak obecnými tak rozhodčími soudy na národní i mezinárodní úrovni. Úspěch našich klientů vyplývá především z důkladné přípravy a analýzy situace a zajištění důkazního materiálu.