Trestní právo

Poskytujeme právní služby při obhajobě klientů, a to již od fáze prověřování a vyšetřování až po řízení před soudem. V rámci obhajoby poskytujeme právní služby včetně souvisejícího poradenství. Rovněž působíme jako zmocněnci poškozených v trestním řízení při uplatňování jejich nároků na náhradu újmy.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech trestního práva

  • příprava a podání trestního oznámení
  • zastupování v průběhu přípravného řízení (asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby aj.)
  • zastupování v řízení před soudy všech stupňů včetně uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků
  • zastupování poškozených a obrana jejich práv včetně zastupování v adhezních řízeních
  • poskytujeme konzultace ve věci posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
  • pro firmy provádíme školení manažerů a zaměstnanců v otázkách jejich možného trestněprávního jednání při výkonu práce či funkce (úplatkářství, činy související se zadáváním veřejných zakázek, poškození či zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku atp.)

Naše kancelář zastupovala klienty v několika mediálně sledovaných kauzách. Naši advokáti disponují zkušenostmi a praktickými znalostmi přímo z terénu, které jsou pro správné vedení obhajoby zcela nezbytné. Zastupovali jsme klienty mimo jiné v případech vyšetřovaných Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), Národní protidrogovou centrálou (NPC) či Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS).

Zastupujeme klienty také v oblasti trestných činů majetkových a hospodářských, kde jsme schopni vzhledem k zaměření naší kanceláře na obchodní právo, právo hospodářské soutěže a právo Evropské unie poskytovat vysoce odborné vedení případu. Již jsme poskytli služby například ve věcech poškozování finančních zájmů Evropské unie, pletichy při zadávání veřejných zakázek, dotačních podvodů, porušení povinnosti při správě cizího majetku aj.